Register- och dataskyddsbeskrivning

1. Registeransvarig

Bauer Watertechnology Oy

2. Kontaktperson för registerärenden

Erja Leppänen
erja.leppanen@bauer-wt.com
tfn +358 9 276 99556
Jaakkogatan 2
01620 Vanda

3. Registrets namn

Bauer Watertechnology Oy:s register över personuppgifter för kunder och marknadsföring.

4. De registrerade

Företrädare för Bauer Watertechnology Oy:s kunder, slutkunder, potentiella kunder och potentiella slutkunder.

5. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas i följande syfte:
– För att skapa/registrera kundrelationer
– Leverans av produkter och tjänster till kunder samt fakturering
– För att skapa/registrera kundrelationer
– Hantera och utveckla kundrelationer samt hålla kontakt med dessa
– Utveckling av affärsverksamheten och kundtjänsten
– Marknadsföring av företagets produkter och evenemang
– Statistiska och analytiska syften, inklusive webbplatsanalys
– Opinions- och marknadsföringsundersökningar samt enkäter

6. Registrets datainnehåll

Om kunderna samlar vi in och sparar följande uppgifter:
– Kundens namn
– Företagets namn, FO-nummer
– Kontaktuppgifter: Faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer och titel
– Namn på och kontaktuppgifter för företagets kontaktperson samt eventuellt nekande till direktmarknadsföring
– Kundresponsuppgifter
– Eventuella andra tillgängliga uppgifter med kundens samtycke

7. Regelmässiga datakällor

Uppgifterna samlas i huvudsak in från respektive kund per telefon, via e-post, på mässor, via sociala medier eller webbplatsens kontaktformulär samt offentligt tillgängliga källor.

8. Regelbundna överlåtelser av uppgifterna

Uppgifterna överlåts inte till utomstående parter. Uppgifterna kan överlåtas till myndigheter inom ramarna för gällande lagstiftning.

9. Överlåtelse och överföring av personuppgifter till länder utom EU/EES

Uppgifterna i registret varken överlåts eller överförs till länder utom EU eller EES.

10. Principerna för registerskyddet

Manuellt material: Alla eventuella manuellt hanterade material förvaras i låsta utrymmen som endast vissa anställda hos den registeransvarige har tillgång till. Fastigheten har passerkontroll.
Material som behandlas elektroniskt: Användarbehörighet till registret innehas endast av de personer i den registeransvariges nätverk som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter eller vid underhåll av registret. Ifrågavarande personer har personliga inloggningskoder och lösenord. Registeruppgifterna förvaras i skyddade serverutrymmen i enlighet med allmän praxis för branschen. Personerna som hanterar uppgifterna har tystnadsplikt i enlighet med 33 § i personuppgiftslagen.

11. Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att granska uppgifterna om sig själv i den registeransvariges kundregister. När den registrerade vill utöva sin rätt till insyn, ska hen skicka en undertecknad skriftlig begäran om granskning till den registeransvarige, till Bauer Watertechnology Oy, Jaakkogatan 2, 01620 Vanda eller genom att besöka ovan nämnda adress personligen och ha ID-handlingar med sig. I begäran om granskning ska den registrerade uppge sitt namn, företagets namn, adress och telefonnummer. Registerutdraget levereras så snart som möjligt, dock senast inom den lagstadgade tidsfristen (3 månader). Enligt personuppgiftslagen får uppgifterna granskas kostnadsfritt en gång per år.

12. Rätt att begära rättelse av uppgifterna

Om den registrerade är medveten om fel, kan hen med stöd av 29 § i personuppgiftslagen begära en rättelse av felet. Begäran om rättelse av fel ska göras egenhändigt undertecknad till Bauer Watertechnology Oy, Jaakkogatan 2, 01620 Vanda eller genom att besöka ovan nämnda adress personligen och ha med sig ID-handlingar.

13. Rätt att neka

Den registrerade har enligt 30 § i personuppgiftslagen rätt att neka den registeransvarige att behandla uppgifter rörande den registrerade för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar. Den registrerade kan utöva sin rätt att neka ovanstående genom att ringa vår växel på telefonnummer 09 276 99 556 eller skriftligen till adressen Bauer Watertechnology Oy, Jaakkogatan 2, 01620 Vanda.