Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Bauer Watertechnology Oy

Y-tunnus 1034853-7

Jaakonkatu 2

01620 Vantaa

 

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Nanne Timonen

info@bauer-wt.com

puh. 09 276 99 556 (vaihde)

 

3. Rekisterin nimi ja rekisteröityjen ryhmä

Bauer Watertechnology Oy:n asiakkaiden ja muiden sidosryhmien rekisteri. Rekisteri on lajiteltu asiakkaana ja muina sidosryminä toimivien yritysten mukaan. Näiden yritysten tietoihin pääsääntöisesti sisältyy yrityksen edustajan tiedot, kuten nimi ja yhteystiedot.

Asiakkaiden ryhmään sisältyy Bauer Watertechnology Oy:n asiakkaiden ja loppuasiakkaiden edustajien tiedot sekä potentiaalisten asiakkaiden ja loppuasiakkaiden edustajien tiedot. Muiden sidosryhmien ryhmään sisältyy Bauer Watertechnology Oy:n muiden yhteistyökumppaneiden edustajien tiedot.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Potentiaalisten asiakkaiden edustajien, olemassa olevien asiakkaiden edustajien ja muiden sidosryhmien edustajien henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

– palveluiden tarjoaminen

– suhteen luominen ja rekisteröinti

– suhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä yhteydenpito

– tuotteiden ja palveluiden toimittaminen ja laskutus

– liiketoiminnan ja palvelun kehittäminen ja suunnitteleminen

– yrityksen tuotteiden ja tapahtumien markkinointi

– mielipide- ja markkinatutkimukset sekä kyselyt

– palautteiden ja reklamaatioiden käsittely

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen, liiketoimintaan liittyvien tehtävien suorittamiseen perustuvaan oikeutettuun etuun taikka käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa henkilö on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi henkilön pyynnöstä. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseksi.

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Henkilöistä kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja:

– henkilön nimi

– henkilön rooli

– yhteystiedot: sähköpostisoite, puhelinnumero, laskutus- ja toimitusosoite

– asiakaspalaute- ja reklamaatiotiedot

– viestit esim. kirjeet, sähköpostit ja tekstiviestit

– edustaman yrityksen nimi ja y-tunnus

Tämän lisäksi rekisteriin voidaan kirjata muita henkilön ja tämän edustaman yrityksen tietoja, jotka liittyvät potentiaalisen asiakassuhteen tai jo olemassa olevan asiakassuhteen hoitamiseen, kuten henkilön ilmoittamat suoramarkkinointikiellot.

Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään tai hänen edustamaltaan yritykseltä. Tämän lisäksi yritystietoja kerätään ja saadaan eri yhteystyökumppaneilta ja markkinointitietokannoista, mitkä voivat sisältää yrityksen edustajan henkilötietoja esimerkiksi puhelinnumeron.

 

6. Rekisterin suojaus

ATK:lla käsiteltävä aineisto

Tiedot on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisteritietoja säilytetään liiketoiminnan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa. Käyttöoikeus rekisteriin on vain henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään tai rekisterin ylläpidossa. Kyseisillä henkilöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Manuaalinen aineisto

Kaikki manuaalisesti käsiteltävät aineistot säilytetään lukitussa tilassa, johon vain tehtäviensä kannalta välttämättömillä työntekijöillä on pääsy. Kiinteistössä on kulunvalvonta.

Henkilötietoja käsittelevät työntekijät noudattavat tietosuojalain 35 §:n vaitiolovelvollisuutta ja osallistuvat tietosuojakoulutuksiin.

 

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

8. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Bauer Watertechnology Oy ei luovuta tai siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9. Henkilötietoihin liittyvä automaattinen päätöksenteko tai profilointi

Bauer Watertechnology Oy ei suorita automaattisia päätöksiä tai profilointia.

 

10. Henkilötietojen säilytysajan määrittelemiskriteerit

Bauer Watertechnology Oy säilyttää henkilötietoja rekisteri- ja tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Täten tietoja säilytetään näiden käyttötarkoituksien täyttymisen ajan. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Bauer Watertechnology Oy noudattaa tietosuojalainsäädännön lisäksi myös muita lainsäädäntövelvoitteita, jotka velvoittavat säilyttämään henkilötietoja pidempään kuin rekisteri- ja tietosuojaselosteen käyttötarkoitus mahdollistavat.

 

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä eli henkilöillä, joiden henkilötietoja käsitellään, on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeuksia koskien heidän henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on

– oikeus saada vahvistus käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja pääsy tietoihin

– oikeus vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä

– oikeus rajoittaa käsittelyä

– oikeus peruuttaa suostumuksensa

– oikeus tietojen poistamiseen

– oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

– oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia

– oikeus kieltää tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin

Rekisteröidyn on esitettävä pyyntönsä kirjallisesti. Pyyntö toimitetaan henkilökohtaisesti tai se on lähetettävä osoitteeseen:

Bauer Watertechnology Oy

Henkilötietopyyntö

Jaakonkatu 2

01620 Vantaa

tai

info@bauer-wt.com

Huomioidaan, että rekisteröidyn on pystyttävä vahvistamaan henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä. Pyyntö käsitellään ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Vastaamiselle asetettua määräaikaa voidaan pidentää tietosuoja-asetuksen sallimissa tilanteissa enintään kahdella kuukaudella. Tiedot toimitetaan sähköisessä muodossa, jollei rekisteröity ole toisin pyytänyt. Rekisteröidyn pyyntö toimitetaan maksutta, ellei pyyntö ole ilmeisen perusteeton ja kohtuuton.

 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus, jos hän katsoo, että häntä koskevassa henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojavaltuutetulle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa hänellä on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

 

13. Muutokset tähän rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa tai uusien viranomaisohjeiden myötä.